Choose your attraction with our packages.
In Bound
Out Bound
Domestic
Promotion
-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส (พ.ค. - ก.ค.)
-สเปน - โปรตุเกส (พ.ค. - ก.ค. 56)
-HOT PROMOTION TO SINGAPORE
-GRAND AUSTRALIA (มิ.ย. - ก.ย.)
-ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พ.ค. - สิงหา 56)
-เดินทางแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน กับ อ.คฑา ชินบัญชรและคณะดารา
-กระบี่
-ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี (มิ.ย. - ก.ย.)
-SAPPORO FLOWERS ( 2 - 7 ก.ค. 56 )
-ออสเตรเลีย Sydney , Canbera
-JAPAN ALPS ROUTE (JUL - SEP)
SUPER STAR VIRGO - SINGAPORE UNIVERSAL STUDIO
Exchange Rates
Emergency Numbers
Festival Calendar
Visa Information
Panviman@Wangnamkeaw
Special Hotel Rate In Bkk
Home | Promotion | JAPAN ALPS ROUTE (JUL - SEP)
 
JAPAN ALPS ROUTE (JUL - OCT' 55)
     6 วัน 3 คืน
Booking Code :
tass
Price :
43,900 .- Baht/pax
 
JAPAN ALPS ROUTE (JUL - OCT' 55)

ทึ่งกับหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ" ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้  ชมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผู้ว่า " ทาคายาม่าจินยะ " และถนนสายโบราณ " ซันโนมาชิ โดริ " สัมผัสความอลังการของ " กำแพงหิมะ " ณ เจแปนแอล์ป เทือกเขาที่ใหญ่ของแดนหลาดิบ
ชมความอลังการของ " ปราสาททอง " อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง " อิคคิวซัง "  *** นำท่านดื่ม " น้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย " แห่ง
" วัดคิโยมิสึ " ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 ***  ช้อปปิ้งจุใจย่านดังในนครโอซาก้า " ซินไซบาชิ, อูเมดะ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ท " แหล่งช้อปปิ้งที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
 
Package Include :
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป / กลับ ชั้นประหยัดการบืนไทย
ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามโปรแกรม
ค่าอาหารตามโปรแกรม
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าไกด์
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าวีซ่า


Package Exclude :
ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 
 

   © 2003. Thai Sky Wold Tours Co.,Ltd.
   All right reserved. Term & conditions